White Iris                      20" x 20"     Oil on Linen                     2017        
< Previous
> Next
Available